Avís Legal

Esteu en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per aquesta raó, tindreu màxima transparència i rigor sobre tot el que necessiteu saber sobre aquest web.

Aquest web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). També compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguin 16 anys.

Identificador del responsable de la web

Denominació social: Expomat Alcover SL

CIF/NIF: B43429554

Correu electrònic: comercial@expomat.com

Domicili social: c/Tramuntana,2-3 Pol. Ind, Roques Roges

La seva activitat social és: Comerç al Major de materials de construcció

Núm. de registre mercantil: Tarragona 11/1/95 full 21 Fulla T-10.748

Us preocupen les vostres dades personals?

Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquest web no suposa, en cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Expomat Alcover SL. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte als continguts d’aquest web, es prohibeix:

-La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a menys que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.

-Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular.

-La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web expomatalcover.net l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Expomat Alcover SL o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal expomatalcover.net o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant expomatalcover.net no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Expomat Alcover SL poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Expomat Alcover SL, assumint aquesta totes les mesures de índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integrit tat, i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i expomatalcover.net utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Exclusió de garanties i responsable

Expomat Alcover SL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

-La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.

-L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.

-L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.

-La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

-El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin emanar de l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Expomat Alcover SL amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Tarragona.

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal expomatalcover.net, si us plau adreceu-vos a comercial@expomat.com.

L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 01-12-23.

 
ca
ca
Skip to content