Política de Privadesa

El que es fa i no es fa amb les teves dades personals en aquest web ho trobaràs aquí.

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb Expomat Alcover SL a través d’aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la Política de Cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquest web.

D’acord amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Expomat Alcover SL t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, atorgues el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, i sobre les quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguin tractats per Expomat Alcover SL, com a responsable del tractament.

¿QUI ÉS EL RESPONSABLE D’AQUEST WEB?

Identitat del Responsable: Expomat Alcover SL

Nom comercial: Expomat Alcover SL

NIF/CIF: B43429554

Adreça: C/Tramuntana,2-3 Pol.Ind.Roques Roges

Correu electrònic: comercial@expomat.com

Activitat: Comerç al major de materials de construcció

Dades de contacte del responsable o representant, i del delegat de protecció de dades: C/Tramuntana,2-3 Pol.Ind.Roques Roges (43460-Alcover), comercial@expomat.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al tom 1095, full 23 i fulla T-10.748, el {11/01/1995)

 

¿QUINES DADES PERSONALS ES RECOPIL·LEN EN AQUEST WEB?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, Expomat Alcover SL recull i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol·liciteu en aquest Web:

Dades identificatives: nom, cognoms.

Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.

Dades de navegació: adreça IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus de navegador, domini a través del qual s’accedeix al Lloc Web, dades de navegació, activitat en el Lloc Web.

AMB QUINA BASE LEGAL ES TRACTEN AQUESTES DADES?

Tractem les teves dades personals amb les següents bases legals:

L’execució d’un contracte amb Expomat Alcover SL, per a la contractació de serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol·licitats.

El consentiment de l’usuari en relació al contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials, via mail, cookies o sistemes de missatgeria.

L’interès legítim del responsable del tractament per protegir als usuaris de la web d’Expomat Alcover SL d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

¿AMB QUINES FINALITATS TRACTAREM LES TEVES DADES?

En aquest web, hi ha diferents formularis, en cadascun d’ells, la informació que reculli s’utilitzarà de la següent manera:

Formulari de comentaris: Les dades personals introduïdes en el formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar-los i publicar-los.

Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través de la web.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

-4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i ss. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).

-5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).

-6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).

-10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades dels subscriptors: Des que l’usuari es subscriu fins que es dona de baixa.

Dades de potencials clients: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, una vegada conclòs, dos anys, a menys que l’usuari sol·liciti abans la seva supressió.

¿QUINS SÓN ELS TEUS DRETS EN EL QUE CONCERNEIX A L’ÚS DE LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Expomat Alcover SL estem tractant dades personals que li concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a:

-Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.

-Sol·licitar-ne la rectificació o supressió.

-Sol·licitar-ne la cancel·lació.

-Sol·licitar la limitació del seu tractament.

-Oposar-se al tractament.

-Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si has atorgat el teu consentiment per a alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que sentis vulnerats els teus drets en el que concerneix a la protecció de les teves dades personals, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/es

Per exercir aquests drets, pots escriure a comercial@expomat.com

Existeix un formulari per a l’exercici dels teus drets, el pots demanar per correu electrònic o si ho prefereixes, pots utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d’anar firmats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI.

Si et representa algú, ha d’adjuntar còpia del seu DNI, o ha d’estar signat amb la seva signatura electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per correu electrònic a l’adreça del responsable que apareix a l’inici d’aquest text.

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE BRETXES

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

En Expomat Alcover SL assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si Expomat Alcover SL determina que les teves dades de serveis han estat malversades (inclòs per un empleat d’Expomat Alcover SL, s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de forma incorrecta per un tercer, Expomat Alcover SL t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

¿A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Moltes eines utilitzades en aquest web per gestionar dades són contractades per tercers. Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Expomat Alcover SL comparteix dades amb els següents proveïdors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisi, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) perquè aquests puguin realitzar funcions comercials en nom d’Expomat Alcover SL.

Poden tenir accés a aquest web de forma ocasional l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la d’hostatge. Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que s’aplica als tractaments realitzats en aquest web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d’ eines o proveïdors de serveis, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat, secret i seguretat de les dades.

Concretament, aquest web utilitza les següents eines:

-Eina de màrqueting per correu electrònic: chatwith.ai

-Eines d’anàlisi: Google Analytics

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

Expomatalcover.net es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant-ne la confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquests; així com a complir amb la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.

Expomatalcover.net no pot garantir la absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Expomat Alcover SL s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Expomat Alcover SL per processar les dades del client (incloent el seu personal, col·laboradors i proveïdors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n Expomat Alcover SL, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a expomatalcover.net, exonerant a Expomat Alcover SL de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Expomat Alcover SL en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Expomat Alcover SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 
 
ca
ca
Skip to content